நாளமில்லா சுரப்பிகள்

Posted on June 12, 2018 with 0 comments

நாளமில்லா சுரப்பிகள்   மனித உடலில் இயக்கு நீரை சுரப்பதற்கு இருவகைச் சுரப்பிகள்கா ணப்படுகின்றன. ஒன்று நாளமுள்ள சுரப்பிகள், மற்றொன்று நாளமில்லா சுரப்பிகள். நாளமுள்ள சுரப்பிகள் எக்சோகிரைன் சுரப்பிகள் என்றும் அழைக்கப்படுறது. இந்த சுரப்பிகள் தங்களது சுரப்புகளை தத்தம் சுரப்பு குழாய் அல்லது நாளங்கள் வழியே இலக்கு சுரப்பிகளுக்கு சேர்க்கின்றன.மனிதர்களில் பல நாளமுள்ள சுரப்பிகள் காணப்படுகிறது. வியர்வை சுரப்பி, உமிழ்நீர் சுரப்பி, மந்திகை சுரப்பி, செர்மினிஸ் சுரப்பி, பித்த நீர் சுரப்பி,கண்ணீர்சுரப்பி ஆகியவை மனிதர்களில் காணப்படும் மிக […]

நாளமில்லா சுரப்பி

Posted on with 0 comments

நாளமில்லா சுரப்பி மனித உடலில் உள்ள நாளமில்லா சுரப்பிகளிலேயே மிகப்பெரியது – தைராய்டு ஹார்மோன்களை சுரப்பவை – நாளமில்லா சுரப்பி நாளமில்லா சுரப்பியை பற்றி படிக்கும் பிரிவிற்கு உட்சுரப்பியல் (Endocrinology) என்று பெயர். மனித உடலில் பல்வேறு இடங்களில் வேதிப்பொருளை சுரந்து உடல் வளர்ச்சிக்கு நரம்பு மண்டலத்துடன் துணை நிற்பது – நாளமில்லா சுரப்பிகள் ஆளுமையின் தன்மையை நிர்ணயிப்பது – நாளமில்லா சுரப்பி நாளமில்லா சுரப்பிகளின் தலைமை சுரப்பி (Master Gland) எனப்படுவது – பிட்யூட்டரி எலும்பு […]

Who is the best diabetologist in chennai – diabetes specialist doctor in chennai?

Posted on September 14, 2017 with 0 comments

Who is the best diabetes specialist doctor in chennai – diabetologist in chennai Who is the best diabetes specialist doctor in chennai – diabetologist in chennai Health tips to keep your diabetes under control: Follow diet and physical activity as advided by your ENDOCRINOLOGIST(diabetes specialist doctor) 45 minutes of exercise daily needed take drugs as […]

when to take thyroxine during ramadan?

Posted on June 5, 2017 with 0 comments

three options

  1. can take thyroxine before Suhur meal
  2. take at bedtime 3 hours after iftar meal
  3. switch to weekly thyroxine

Polycystic ovarian syndrome (PCOS): A most common endocrine disorder

Posted on July 20, 2019 with 0 comments

Polycystic ovarian syndrome or (PCOS) is one of the most complex endocrine disorders which is very prevalent in adolescent girls and women of reproductive age and is a prime cause of female subfertility. Since it falls under both endocrine and subfertility, it is deemed to be the main reason why PCOS is largely overlooked and […]